Gastronomie má pochopitelně vskutku bohatou historii. Není divu, vždyť lidstvo se již od počátku snaží své pokrmy upravit do chutných podob, maso tepelně zpracovat a kombinací několika surovin stvořit něco chutného. Způsob, jakým se lidé stravovali v minulosti, je celkem známý a lze vyčíst z mnoha historických knih, které se dochovaly. Je jasné, že se gastronomie tehdejší doby od dnešní podstatně lišila a byla fádnější, základy vaření však byly položeny před několika sty lety.

Úplně na začátku gastronomie o nějakém umění řeč být nemohla. Plody, kořínky, drobní živočichové, ryby. Postupem času se však techniky zlepšovaly, veliký „boom“ nastal s příchodem ohně. Od té doby šel vývoj rychle kupředu. Věděli jste, že pečivo, pizza či nudle pochází již z dob antiky? Příbory naopak přišly s příchodem Byzantské říše. O historii gastronomie by se dalo povídat mnohé. Pokud Vás tato oblast více zajímá, možná nebude na škodu přečíst si nějakou starou kroniku či výpisky z ní.

 

Anthimův dopis je znám také pod názvem De observatione ciborum (O dodržování jídla). V 6. století jej pro ostrogótského krále Teodericha napsal byzantský lékař Anthimus. Dopis představuje jeden z mála raně středověkých textů pojednávajících o dobové gastronomii a názorech na vhodnou výživu.
zdroj: Epistula Anthimi - de observatione ciborum epistula, Eduard Liechtenhan, Leipzig, 1928

Anthimus byl byzantský lékař žijící na přelomu 5./6. století. O jeho životě toho mnoho známo není. Byl významným byzantským hodnostářem a lékařem a jeho osud se podobá osudu lékaře Oribasia (po r. 320 - po r. 400), který byl díky svým politickým aktivitám rovněž přinucen odejít do exilu (v jeho případě ke Gótům sídlícím severně od Dunaje), kde se uchytil díky svému vzdělání a lékařským schopnostem. Obdobně Anthimus patřil za vlády císaře Zenoa (474-5 a 476-91) do tábora jeho tchýně a úhlavní sokyně Veriny a jejího bratra Basilisca. Osudným se mu stal neúspěšný pokus o zákulisní vyjednávání s vůdcem několika ostrogótských kmenů Theodorichem. Hodnostáři Marcellinus, Stefanus a Anthimus se pokusili informovat Theodoricha o získání kliky "přátel" uvnitř Konstatninopole, ale dopis byl zachycen císařovými lidmi. Spiklenci byli zatčeni, vyslýchání a odsouzeni k doživotnímu vyhnanství. Anthimus tehdy pravděpodobně odešel do služeb Theodoricha a o jeho dalších osudech je známo pouze toto:
Roku 476 sesadil Odoaker posledního západořímského císaře Romula Augustula. Reakce východořímského císaře se dostavila na podzim roku 488, kdy Theodorich vytáhl v jeho službách do severní Itálie, kde v bitvách na řekách Isonzo a Adda a dobytím Ravenny přinutil 2. února 493 Odoakera ke kapitulaci, za což byl odměněn královským titulem (493-526). Anthimus byl pravděpodobně součástí Theodorichova dvora a snad již tehdy poskytoval svému pánu diplomatické služby. Každopádně po usazení v Ravenně, byl Anthimus vyslán (někdy po roce 511) ke dvoru Theudericha, jednoho ze čtyř synů franského krále Clovia. Ten po otcově smrti roku 511 získal do svého držení východní Galii (dnešní Belgie, Holandsko a severní Německo až k Wesseře) se sídlem v Metách. Další Anthimovy osudy nejsou známy. Neví se ani, zda v Galii zemřel nebo zda se vrátil do Itálie.
Na základě těchto fakt lze dovodit, že list vznikl někdy v letech 511-526. Jazyk, jímž je psán, je vulgáta (hovorová forma latiny) se stopami řečtiny a několika odkazy na gótštinu a franštinu. Oficiální název zní Epistula Anthimi (Anthimův dopis), v literatuře však bývá častěji uváděn jako De observatione ciborum (O dodržování jídla).

Incipit epistula Anthimi uiri inlustris comitis et legatarii ad gloriosissimum Theudericum regem Francorum de obseruatione ciborum.

Zde začíná dopis Anthima, význačného hodnostáře a vyslance k nejslavnějšímu králi Franků Theuderichovi, týkající se dodržování jídla.

Qualiter omnes cibos comedantur, ut bene digerantur, ut sanitatem praestare debeant, nam non infirmitatem stomachi nec anxietatem humani corporis, ratio obseruationis uestrae pietatis secundum praecepta auctorum medicinalium ut potui uobis exponere profutura generaliter procuraui, quoniam prima sanitas hominum in cibis congruis constat, id est, si bene adhibiti fuerint, bonam digestionem corporis faciunt; si autem non bene fuerint cocti, grauitatem stomacho et uentri faciunt; etiam et crudus humoris generant et acidiuas, carbunculus et ructus grauissimus faciunt. Exinde etiam fumus in capite ascendit, unde escotomaticis et caligines graues fieri solent. Etiam et uentris corruptilla ex ipsa indierie fiet, aut certe desursum per ore uomitus fit, quando stomachus cibus crudus conficere non potuerit. Si autem bene praeparati fuerint cibi, digestio bona et dulcis fiet, et humoris boni nutriuntur. In hoc etiam prima sanitas constat ita, ut, qui se taliter uoluerint obseruare, aliis medicaminibus non indigebunt.

Všechna jídla by měla být kvalitně upravovaná, aby byla dobře stravitelná a podporovala zdraví a nepůsobila žaludeční slabost a nezatěžovala lidské tělo. Mnohé zásady podle učení lékařských autorů po vás budou do budoucna vyžadovat svědomité dodržování obecných opatření, protože zdraví člověka závisí především na vhodné stravě. To je, že bylo-li jídlo dobře připraveno, bude trávení tělu dobré, ale jestliže nebylo dobře uvařeno, bude tížit žaludek a břicho. Také produkuje nestrávené šťávy a působí překyselení, pálení žáhy a nejtěžší říhání. V důsledku toho stoupají do hlavy výpary, jejichž následkem mohou často nastávat mdloby a malátnost. Také zevnitř zkaženého břicha způsobují průjem nebo zvracení vzhůru skrz ústa, když žaludek není schopen syrové jídlo strávit. Bylo-li však jídlo dobře připraveno, trávení bude dobré a příjemné a šťávy budou dodávat výživu. O zdraví je především známo, že kdo se bude řídit těmito zásadami, nebude potřebovat žádnou medicínu.

Similiter et de potu tantum oportit adhibere, quantum cum cibis concordat. Ceterum si plus praesumptum fuerit et maxime frigido, stomachus ipse infrigedatus nihil praeualet, unde etiam corruptilla nascitur et illa, quae superius diximus unum tamen exemplum suggerimus: quomodo in fabrica domus parietis si calcem et aquam quis tantum temperauerit, quantum ratio poscit, ut spissa sit ipsa mixtio, proficit in fabrica et tenit, si autem satis aqua missa fuerit, nihil proficit, sic et in cibis uel potu ratio debet cognosci. Ergo et, sicut supra diximus, prima sanitas ex cibis bene coctis et bene digestis constat.

Obdobně je zapotřebí užívat nápoje v množství odpovídající jídlu. Bude-li ostatně pito příliš mnoho a příliš studené, žaludek prochladne, ztratí účinnost, z čehož vzniká nevolnost a další nepříjemnosti, které jsem uvedl výše. Přesto uvedu jeden příklad: Když někdo staví zeď domu, měl by míchat vápno a voda ve správném poměru, který je vyžadován, aby byla malta hustá, neboť pak je užitečný při zdění a tuhne. Ale když bude přidáno příliš mnoho vody, není užitečná. Takto při jídle a pití zkoušejte jejich vzájemný poměr, neboť jak bylo uvedeno výše, je známo, že zdraví vychází především z dobře připravené stravy a dobrého trávení.

Nam si quis dicat: 'homo in expeditione positus uel iter agens longum quomodo potest se taliter obseruare?' et ego suggero: ubi focus est uel uacat, quae praedicta sunt, fieri debent; nam si necessitas exierit carnis uel alia crudiora manducare, non ad nimietatem, sed parcius. Sed quid plus quam quod ab antiquis dictum est: omnia nimia nocent. Nam et de potu si quis cabalicando et in labore festinando amplius potum praesumpserit, commouendo se in equo uexabitur et in uentre peiora nascuntur quam de cibis.

Neboť pokud někdo namítá: ´Jak to může člověk dodržovat na válečné výpravě nebo na dlouhé cestě?´, já radím, že tam, kde je ohniště a potřebný čas, mělo by to být povinné, neboť je-li někdo okolnostmi přinucen jíst maso nebo něco jiného v syrovém stavu, pak raději střídmě než příliš mnoho. Ale lépe to vyjadřuje pradávné rčení: ´Všechno navíc škodí´. O pití platí, že, pokud někdo jedoucí na koni a v práci spěchající před tím vypije příliš mnoho, při jízdě na koni bude trpět a přepadnou jej horší bolesti břicha, než kdyby se najedl.

Sed forte dicitur mihi: 'quare gentes alias crudioris carnis manducant et sanguinolentas et sani sunt?' et licet nec illi omnino sani sunt, quia ipsi sibi medicinas faciunt - cum male sibi senserit, ustulant se foco in stomacho et uentre et per alia loca, quomodo caballi furias ustulantur - tamen et inde reddo rationem: illi unum cibum manducant sicut lupi, nam non multus, quia non habent nisi carnis et lactis et ipsud, quod habuerint, manducant, et uidentur esse sani de paucitate ciborum. Nam de potu est, quando habent, est, quando longo tempore non habent, et paucitas ipsa uidetur ipsis sanitatem praestare. Nam nos, qui diuersis cibis et diuersis diliciis et diuersis poculis nos agimus, necesse habemus nos gubernare taliter, ut non pro nimietate adgrauemur, sed magis parcius agentes sanitatem obteneamus si quis uero delectatus fuerit cibum qualemcumque manducare, sed inprimo bene factum cibum praesumat, et de aliis rebus parcius ita, ut lucret hoc, quod primum accepit, et bene digerat.

Ale právě mi říkají: ´Proč jsou jiné národy žívící se syrovým a krvavým masem zdravé?´ A když nejsou zcela zdrávi, sami sebe vyléčí - když se cítí špatně, pálí se ohněm na žaludku a břiše a na dalších místech tak, jako jsou páleni zdivočelí koně - z čehož vyvozuji: Oni se právě tak jako vlci živí jen jedním druhem potravy, spíše než různými, protože nemají nic než maso a mléko, a jedí, co mají, a zdají se být zdrávi díky skromnosti stravy. Někdy mají co pít a někdy po dlouhý čas ne, a tento nedostatek hojnosti se zdá být zodpovědný za jejich zdraví. Neboť my, kteří jsme se rozdráždili různými pokrmy a rozmanitými lahůdkami a rozličnými nápoji, si nevyhnutelně musíme počínat tak, abychom přespříliš neztloustli, ale větší střídmostí si zdraví udrželi, pokud kdos bude jíst jakkoli vybrané jídlo. Avšak dobře připravené jídlo by mělo být jedeno jako první a pak ostatní chody, protože to, co je přijato jako první, je přínosné a dobře strávitelné.

Propterea diligenter constat obseruare, quae a nobis suggesta sunt, auxilio diuinae maiestatis et domini nostri Iesu Christi, a cuius gratia longiorem uitam et praecipuam sanitatem habeamus; ratio ergo diuersorum ciborum, quemadmodum uti debeantur secundum praecepta diuersorum auctorum, ut potest intellectus noster habere, suggerimus.

Proto by měly být dodržovány naše rady s pomocí božího majestátu a našeho pána Ježíše Krista, z jehož laskavosti máme delší život a zejména zdraví. Uvedu tedy seznam rozličných jídel, která by měla být užívána dle učení různých autorů a jimiž lze udržovat náš intelekt.

Inprimis panem nitidum bene fermentatum, non azimum, sed bene coctum comedendum, et ubi focus fuerit, cotidie calentem, quia talis panis melius digerentur; nam si non bene leuatum fuerit, satis grauat stomachum. tamen fortior est hordeo: melius nutrit, sed non sic egeritur neque ipse neque sucus eius. panis uero masclaris melius nutrit quidem et melius egeritur.

Předně připravujte čerstvý chléb dobře vykynutý, ne nekvašený, ale dobře upečený, a kde bude pec, teplý každý den, protože takový chléb je lépe stravitelný, protože pokud nebude dobře vykynutý, dost tíží žaludek. Nicméně pevnější je ječný: lépe sytí, ale tolik nekyne ani nechutná. Ovšem mužský chléb z prosa sytí a lépe kyne.

Hordei natura humida et frigida, et purgatorium sucus palearum. hoc ut agnoscas, hordeum non frixum sic coque in aqua et uidebiss defluentem sucum copiosissimum.

Ječmen je povahou vlhký a studený a šťáva z plev má projímavé účinky. Toto vyzkoušíte tak, že nepražený ječmen povaříte ve vodě a uvidíte vytékat nejvydatnější šťávu.

De carnibus uero uaccinis uaporatas factas et in sodinga coctas utendum, etiam et in iuscello, ut prius expromatas una unda mittat, et sic in nitida aqua, quantum ratio poscit, coquantur, ut non addatur aqua, et cum cocta fuerit caro, mittis acetum acerrimum quantum media bucula, et mittis capita porrorum et puledium modicum, apii radicis, uel finiculum, et coquat in una hora, et sic addis mel quantum medietatem de aceto uel quis dulcedinem habere uoluerit, et sic coquat lento foco agetando ipsa olla frequenter manibus, et bene ius cum carne ipsa temperetur, et sic teri: piper grana L, costo et spicanardi per singula quantum medietatem solidi, et cariofili quantum pinsat tremissis I. ista omnia simul trita bene in mortario fictile addito uino modico, et cum bene tribulatum fuerit, mittis in olla et agetas bene ita, ut, antequam tollatur de foco, modicum sentiat et remittat in ius uirtutem suam. Ubi tamen fuerit mel aut sapa uel carenum, unum de ipsis, sicut superius contenit, mittatur, et in bucculare non coquat, sed in olla fictile meliorem saporem facit.

Masa z krávy dušená a v rendlíku vařená by ovšem měla být podáváno v omáčce. Nejprve bys je měl naložit do jedné vody, vyndat a pak vařit v odpovídajícím množství čerstvé vody, abys už vodu nemusel doplňovat. A když je maso povařeno, přidej půl misky nejostřejšího octa a přidej hlavičky pórku a trochu máty, kořen petržele nebo fenyklu a vař jednu hodinu. A pak přidej tolik medu, kolik je polovina množství octa nebo jak to chceš mít sladké, a poté vař na mírném ohni promíchávaje často hrnec rukama a omáčka se s masem dobře prolne. A pak roztluč: 50 kuliček pepře, vratič maří list a levanduli, z každého polovinu množství, a drcený hřebíček. Všechno to společně dobře roztluč v moždíři, přidej trochu vína, a když to bude dobře rozdrceno, dej do hrnce a dobře promíchej tak, že než to sundáš z ohně, trochu se prohřeje a předá svou sílu do šťávy. Když bude med nebo svařený mošt i masový vývar, přidej jeden z nich, jak bylo uvedeno výše, a nebudeš-li vařit v kované míse, ale v hliněném hrnci, bude to mít lepší chuť.

Uerbicinas uero carnis et si frequenter utantur aptae sunt et in iuscello simplici et in assatura, ut delonge a foco coquat. Nam si proxima fuerit foco, ardet caro deforis et deintus deuenit cruda et potius nocet quam iuuet. sed, ut dixi, delonge et diutius; quomodo uaporata sic deueniat, et salis cum uino mixtus, quando assatur, cum pinna diffundatur.

Masa z vepřů jsou docela vhodná k častému jedení a to jednoduše v omáčce a na pekáči, aby mohla být vařena dál od ohně. Pokud totiž bude oheň blízko, maso se ošklivě spálí a pak přijde syrové a spíše škodí, než těší, ale jak se říká: ´dále a déle´. Když je přineseno uzené a sůl smíchaná s vínem, potírejte si je při jídle pérem.

Agnelinas uero carnis aut de edis optimae sunt qualiter uolueris, aut uaporatas aut elixas in iuscello; etiam et assas bollas sunt.

Masa z jehňat nebo z vysoké jsou vpravdě nejlepší dobře rožněná nebo uzená nebo vařená ve vývaru, a také jsou pečené houby.

Ceruinae uero carnis elixae et uaporatae accipiuntur, sed interdum utendae. Assaturae uero, si de nouello fuerint ceruo, bonae sunt; nam si de uetusto ceruo, grauioris sunt.

Masa z jelenů vařená a uzená jsou docela přijímána, leč občas použitelná. Leč při pečení platí že, pokud budou z mladého jelena, jsou dobrá, protože budou-li ze starého jelena, jsou těžší.

Carnis de enuleis uero et de capriolis et ipsae congruae sunt; quantum nouellae fuerint, melioris sunt.

Masa z laně a ze srnce a samotná jsou docela vhodná. Budou-li z mladých, jsou lepší.

De aprunis uero quantum recentioris fuerint, leuioris sunt, sed elixae utendae, et assaturae enim si fiunt, ut longe de foco et diucentiores sunt, tantum leuioris sunt et aptae ad digestionem; praeterea de lumbis porcelinis expedit assos manducare, quia apti sunt et bene conficiuntur, ita, ut sale in aqua soluto cum pinnis, quand assantur, tangantur; et si durioris fuerint, quando manducantur, melius est, sic tamen, ut in sale puro intingantur. Nam liquamen ex omni parte prohibimus.

Čím budou vnitřnosti čerstvější, tím jsou lehčí, ale jezte je vařené, a pokud je budete péci, tak daleko o ohně a pozvolna, jsou velmi lehké a přiměřeně stravitelné, s výjimkou prasečích ledvin, které se jí volně pečené tak, že se při pečení potírají perem namočeným do soli rozpuštěné ve vodě, protože jsou přiměřené a dobře působí. A jestliže budou k jídlu tvrdší, je lepší, aby byly obalované v čisté soli, neboť tak nebude ze žádné části vytékat šťáva.

Lactantis uero satis apti et congrui elixi uel in iuscello et assi in furno, ut non grandis sit uapor et ne satis ustulentur, sed magis ut deueniant quasi uaporati, et inde intingendo in oximelli simplici ad hora facto, ut duas partis de mel et una pars de aceto adhibeatur, et sic coquat in uas fictile, et sic intingantur carnis ipsae, quando manducantur.

Mléko je dosti přiměřené a vhodné vařené nebo v omáčce a pečené na vidlici tak, aby nebylo na velkém žáru a nepřipálilo se, ale spíše ať dojde jakoby uzené v kouři, a proto ostrý dresink připravujte jednoduše hodinu, přidejte dva díly medu a jeden díl octa a takto vař v hliněné nádobě, a když jíte, ochucujte si tím maso.

De bualibus uero qui tenerioris sunt, sic apti sunt. Caro ipsa sumatur elixa uel uaporata, et si delectatus fuerit quis, assas comedere potest, ut longius foco assentur. Tamen non bene accipiunt.

Avšak bůvolí, která jsou křehká, jsou vhodná. Maso se vaří i udí, a bude-li někdo vybrán, aby ho upekl, ať ho peče déle od ohniště. Přesto není dobře přijímáno.

Carnis uero uaccinae uel bualinae insalatae non sunt congruae nisi necessitas exierit, ut sumantur, quia pinguido de ipsis carnibus de sale defluit et deueniunt siccae ipsae carnis et non bene conficiuntur.

Leč nasolená masa kraví nebo bůvolí nejsou vhodná, nenastane-li nouze, poněvadž tuk z masa díky soli steče a maso se vysuší a nepůsobí dobře.

Leporis uero si nouellae fuerint, et ipsi sumendi in dulci piper habentem, parum cariofilum et gingiber, costo et spicanardi uel folio. Leporem licet comedere et bona est pro dissenteria, et fel eius miscendum cum pipere pro dolore aurium.

Pokud budou zajíci docela mladí, lze je naložit do sladkého pepře, trošky hřebíčku a zázvoru, vratiče mařího listu a snítky nebo listu smilky. Zajíce lze jíst a je dobrý proti dyzentérii a jeho žluč smísená s pepřem proti bolesti uší.

De laredo uero, unde non est, qualiter exire dilicias Francorum, tamen, qualiter melius comedatur, ad hora expono. si assatum fuerit ad hora quomodo bradonis, pinguamen ipsum defluit in foco et laredus deueniet siccus, ut, qui manducauerit, laeditur, nam non iuuatur; etiam et malus humoris generat et indigestionem facit. sed elixatum laredum et refrigeratum si manducatur, melius iuuat et uentrem constrictum temperat et bene digeritur. Sed bene debet elixari. Certe si de perna, plus debet coqui. De cute uero ipsa nihil praesumatur, quia non conficitur. Frixum uero laredum penitus non praesumendum, quia satis nocet. Pinguamen ipsius laredi, quod in cibo aliquo supermissum fuerit uel super olera, ubi oleum non fuerit, non nocet; nam illa frictura penitus non expedit.

 

De crudo uero laredo, quod solent, ut audio, domni Franci comedere, miror satis, quis illis ostendit talem medicinam, ut non opus habeant alias medicinas, qui sic crudum illut manducant, quia beneficium grandem et pro antidotus sanitatem illis praestat, beneficio ipsius quia ita omnia uiscera quomodo medicamentum bonum, et si qua uitia sunt in uisceribus uel intestinis, per ipso sanatur, et si lumbrici uel tineae adnatae fuerint, expellit hoc.

 

Nam et uentrem temperat et, quod illis melius est, per isto cibo sanioris ab aliis sunt. Nam ut exemplum magnum dicatur, ut credatur, quae diximus: tota uulnera quae foris et in corpore nata fuerint uel de plaga facta, laredum crassum adpositum adsidue et purgat putridinem uulneris illius et sanat sic enim et ad interiora uiscera poterit prodesse, sicut superius diximus.

 

Ecce quale beneficium in laredo crudo, ut, quod medici in medicamentis uel potionibus temptant sanare uel inplastris uulnera curare, de laredo crudo Franci sanantur.

Hle, jaká dobrodiní se skrývají v syrovém tuku, protože v lécích i nápojích léčí záchvaty a překrývá léčená zranění. Syrovým tukem se léčí Frankové.

Ceruisa bibendo uel medus et aloxinum quam maxime omnibus congruum est ex toto, quia ceruisa, qui bene facta fuerit, beneficium prestat et rationem habet, sicut et tesanae, quae nos facimus alio genere. tamen generaliter frigida est.

 

Similiter et de medus bene factum, ut mel bene habeat, multum iuuat.

Medovina působí podobně dobře jako med dobře, mnoho pomáhá.

Renis de porco penitus non expedit manducare nisi latera ipsorum, quia ipsa sunt congrua et bene digeruntur. Nam renis de nullo animale manducetur.

 

De uentre uero bouis uel ueruicis auctoris iubent manducare praeterea illa quae sunt spissa; sed elixa, nam non assa.

Hovězí nebo skopové žaludky autoři přikazují žvýkat, kromě těch, které jsou sice uvařené, nikoli upečené, leč tuhé.

Vulua porcina et ipsa optima est, sed elixa.

Prasečí děloha je nejlepší, ovšem vařená.

Sumen porcino et ipsut bonum est et frixum et elixum.

 

De uacca tenera uenter elixus congruus est. Laredum uero in fartalia missum interdum permittimus comedere.

Prasečí vole je dobré smažené a vařené.

De ficato porcino frixo penitus non expedit nec sanis nec infirmis. sani tamen, si uolunt, sic manducent: inciso bene in graticula ferrea, quae habet latas uirgas, unguat aut de oleo aut de uncto et sic in subtilis carbonis assent ita, ut crudastros sint, et calentis ipsos manducent cum oleo et sale et coriandro minutato desuper.

Smažená prasečí játra nejsou vůbec lehká, ani zdravá, ani posilující. Pokud vám však chutnají, jezte je, v tom případě léčí: Dobře je nařežte na železný rošt, který má široké pruty, mastěte nebo olejujte nebo potírejte tukem a takto pečte na jemných uhlících, ať jsou křupavé, a jezte je horké s olejem a solí a posypané kousky koriandru.

De auibus uero, hoc est de fasianus pastas et ansaris, quia pascuntur, pectus illorum congruum est. Tamen qui tantum carnem albam habent, ipsa magis expediunt. Nam posteriora ipsorum non praesumantur, quia grauant stomachum, quia non est illa sagina naturalis sed adiecta.

Z ptáků zmíním jen bažanta a husu, jejichž prsa jsou vhodná, protože sytí. Nicméně ti, kteří mají hodně bílého masa, víc uvolňují, neboť stehýnka nejezte, protože tíží žaludek, protože nejsou stravou přirozenou, ale přídatnou.

Gallinae uel pulli pinguiores, qui non tamen saginantur, congrui sunt ita ut hiberno tempore ante biduum occidantur, nam aestiuis diebus ante seram tantum. Qui capriati facti melior comedantur, maxime pectora ipsorum et ascellae, quia ista meliores humores et sanguinem bonum nutriunt.

Slepice nebo kuřata tučnice, která však nejsou vykrmená, jsou vhodná tak, aby byla v zimním čase zabita dva dny předem, v létě před řadou několika dní. Kdo jí odleželé maso, zejména prsa a podpaží, činí lépe, protože lépe vyživuje šťávy a krev.

Nam posteriora omnium auium sanis quidem hominibus apta sunt, et ista et omnia. Nam auctores ista quaerunt que sunt precipua membra inter diuersa genera ad uiros deliciose uiuentes et diuersa ciborum sumentes: pri pipsis exposita est ista ratio, preterea illis qui infirmiores sunt corpore.

 

Nam inter diuersa bona commixta in prandio si unus cibus non congruus et crudior fuerit, illa alia bona dissipat et non bonam digestionem permittit uentrem habere. Supra scriptae uero aues in iuscello bene coctae congruae sunt et si uaporatae ad horam occisae, bene tamen coctae, aptae, etiam et assae ut delonge a foco cautius assentur.

Neboť jestliže bude při snídani mezi různými dobrými přimícháno jedno jídlo nevhodné a syrové, ostatní dobrá příjdou vniveč a břichu nebude umožněno dobře trávit. Výše uvedení ptáci jsou ovšem vhodní dobře uvaření v omáčce a vhodní, pokud budou uzení hodinu po zabití, dobře uvaření a také opatrně pečení daleko od ohně.

De pauonibus uero si fuerint illi maxime qui sunt seniores, ante V aut VI dies occidantur, et caprientur bene qui tales carnes habent, et in uino missi aut singulatim in iuscello cocti sumantur, ita ut qui delectatur mel modicum et piper mittat in ipso iuscello, postea cum coctum fuerit. Minores uero pauones uel teneriores ante unam diem aut biduum occidantur.

Jestliže budou pávi, obzvláště ti, který jsou stáří, zabiti před pěti nebo šesti dny a dobře odleželí, mají měkké maso, a bude vařeno vmícháno ve víně nebo samostatně v omáčce tak, aby do omáčky bylo přidáno přiměřeně vybraného medu a pepře, s nimiž potom bude vařeno. Ale menší pávy zabíjejte jeden nebo dva dny předem.

De agrestibus uero auibus turtures quidem qui saginantur in domo scitur ab omnibus grauiores sunt, quia miseras carnes habent et melancholicum humorem generant, nisi forte pro desiderio aliquis interdum sumat. In campis uero qui nascuntur helleborum herbam quae latine dicitur ueratrum, ipsud manducant et persecuuntur, sicut auctores nostri dicunt. Quod si adprehenderit agrestem turturem et de illa herba ipsius contingerit manducasse et aliquis de ipso comederit, grande periculum patitur, et usque proxime mortem hominem adducit ita, ut agnoscens aliquis putet uenenum se ab aliquo accipisse, in tantum, ut et corruptillam uentris nimia subsequatur, aut certe uomitus ita, ut partem facies constringat. Istud et ego in tempora mea probaui in prouincia mea: in uilla duo rustici sic ad hora captum comederunt, et ita illis contigit, et unus illorum sanguinem deiuso produxit nimium et periclitatus est usque ad mortem. remedium ergo istius rei uinum uetus et oleum tepidum assidue dare illis bibendo, ut possit illum uenenum contemperare.

O polních ptácích hrdličkách, které jsou krmeny v domě, ovšem věz, že všechny jsou těžší, protože mají bídné maso a plodí melancholické šťávy, leda že po nich zrovna občas někdo zatouží, je možno. V polích, kde roste bylina čemeřice, která se latinsky nazývá veratrum (kýchavice), ji jedí a vyhledávají, jak uvádějí naši autoři. Poněvadž chytne-li někdo polní hrdličku, která tuto bylina pozřela, a sní ji, utrpí velkou zkušenost a přivede se tak až na pokraj smrti, jako když se nějaký neznalec otráví pozřením něčeho natolik zkaženého, že bezprostředně následuje velká žaludeční nevolnost nebo skutečné zvracení, až se tváře stahují. Toto jsem si kdysi ve svém kraji ověřil: Dva venkované na statku takto chycenou do hodiny snědli a tak se jim podařilo, že jeden z nich krvavou hostinu příliš prodlužoval a dopracoval se takřka až k smrti. Lékem bylo v tom případě staré víno a vlažný olej, které jim bylo neustále dáváno pít, aby bylo možné zmírnit onu otravu.

Nam de sturnis adserent auctoris cicuta erba plus amare et comedere quam alias herbas; unde contigit illis comestis ad grauitatem perducere.

Špačci totiž podle autorů milují a jí bolehlav více než jiné rostliny, pročež obsahují tíživé látky.

Carnis uero de gruis interdum pro desiderio, quia ipsae nigras carnis habent et melancolicam humorem generant.

Maso jeřába se někdy jí při smutku, poněvadž má černé maso a produkuje melancholické šťávy.

Perdices bonae sunt, maxime pectora ipsorum, coctas, non assas. praeterea illis congrua sunt, qui fluxum uentris patiuntur, uel desentericis, ut elixae bene sint in aqua pura sine ulla conditura, et, si potest fieri, nec sale mittendum nec oleum nisi unum fasciculum de coriandro, et coquat cum ipso. Pectus tantum comedatur, si potuerit sine sale; si non uero, intingat in sale.

Křepelky jsou dobré, zejména jejich prsa - vařená, nikoli pečená. Zejména vhodné jsou ty, které mají nafouklé bříško jako při úplavici, ty ať jsou dobře uvařené v čisté vodě bez jakýchkoliv přísad. A budeš-li moci, nepřidávej sůl ani olej, nejvýše proužek koriandru, a vař samostatně. Prsa jezte hodně, pakliže nejsou nasáklá solí. Pokud ne, ochucujte si je v soli.

Columbi agrestis non sunt congrui. De domesticis uero columbis pipionis ipsorum apti et boni et sanis et infirmis, et cocti et assati maxime. Cum assant, de salemoria lene tangantur.

Holubi polní nejsou vhodní. Ale domácí holubi švitořiví jsou vhodní, dobří, zdraví a lehcí, vaření a zejména pečení. Když jsou pečení, zmírňují záchvat salmonely.

Passaris, qui in parietibus nutriunt, pullus ipsorum bene assus aut elixus praesumere. Ficitulas et ipsas bonas et aptas sunt uel alia genera aucellorum, qui albas carnis habent, uel alias auis teneras praesumantur.

Mláďata vrabců, kteří se živí na zdech, je dobré jíst pečené nebo vařené. Lejsci jsou dobří a vhodní i jiné druhy ptáčků, které mají bílé maso, nebo jezte jiné křehké ptáky.

Anetis et ipsi tenerioris sunt; interdum praesumatur pectus illorum.

Kachny jsou jemnější. Občas jezte jejich prsa.

Auis, quae dicitur auetarda, bona est; sed puto hic non habere.

Pták, který se nazývá avetarda, je dobrý, ale čistotu nemá.

Esicium uero, quod de gallinas uel de pullos fit, tenerior magi fiat quam durior, ut de ouo plus mittatur; nam si durior fuerit, non digeritur, sed corruptilla uentris generat; si autem tenerior fuerit, et bene conficitur et bonus humores generat.

Pokrm připravený ze slepice nebo z kuřete by měl být spíše měkčí než tvrdší, třeba přimícháním vejce, neboť jestliže bude tvrdší, nesnadno se tráví, ale působí břišní obtíže. Pokud avšak bude měkčí a dobře udělaný, plodí dobré šťávy.

Afratus Graece quod Latine dicitur spumeo, quod de pullo fit et de albumen de oua; sed multum albumen ouarum mittatur, ita, ut quomodo spuma sic deueniat opus ipsut afratu, quod desuper iuscello facto et in egrogario in gauata conponatur quomodo monticlos, et sic gauata ponitur in carbonis et sic uapore ipsius iuscelli coquat ipsut afratu, et sic ponitur in medio missorio grauata ipsa, et superfunditur modicum mero et mel et sic cum cocliar uel nouela tenera manducatur. tamen solimus et de pisce bono in ipsa opera admiscere aut certe de pectenis marinos, quia et ipsi optimi sunt et satis aput nos abundant. Et de ipsos puros pectenis fient sferae niueae.

 

De oua gallinarum quantum plus quis uoluerit praesumat, sorbilia tamen, et sale modicum mittendum, et si ieiunus quis accipiat quanta potuerit, ad uirtutem proficit corporis melius quam alter cibus et sanis hominibus et infirmis; ita tamen fiant, ut in tepida aqua mittantur uel maxime in frigida, et sic coquant lento foco, aut in carbonis paulatim caleficiat illa aqua: sic penetrat intus; nam si in feruenti aqua missa fuerint, albumen coacolat et mediolum illut tarde sentit; deuenit intemperatum et, qui sic acciperit, nocet. Nam si superius dixi, ita fuerint facta, bene conueniunt, et tamen semper cocus agitet cum spatula. Tamen recentiora oua meliora sunt.

Kdo zamýšlí pozřít větší množství slepičích vajec, měl by je nicméně vysrknout uvařená naměkko a zamíchaná s trochou soli, a jestliže jich někdo hladový vypije hodně, prospěje tím tělesnému zdraví lépe než jiným jídlem a posílí. Aby se tak stalo, vloží se buď do teplé vody nebo zejména do studené a takto se vaří na volném ohni nebo se na uhlících voda pomalu zahřívá. Takto bude teplo pronikat dovnitř, neboť budou-li vhozena do vřelé vody, bílek se srazí a střed se zvolna zakalí. V nemírném množství škodí tomu, kdo je pozře. Neboť praví-li se výše, jak budou upravena, dobře se hodí, avšak žloutky vždy míchejte lopatkou. Nicméně čerstvější vejce jsou lepší.

Dura uero oua aut ex casu quomodo in enpisa ponuntur; mediolum tamen praesumatur. Nam albumen duro facto non conficitur penitus, sed corruptilla generat uentri et non iuuat, sed magis nocet. Cauendo ergo omnino albumina ouarum dura facta; nam mediola ouarum etiam sorbilia facta plus congrua sunt corpori, sicut auctori docent.

Natvrdo uvařená vejce, ježto v útrobách tíží, však lze jíst jen občas a umírněně, neboť bílek uvařený natvrdo uvnitř nepůsobí, ale působí břišní obtíže a netěší, ale spíše škodí. Vystříhejte se tedy zcela natvdo vařených vaječných bílků, neboť středy vajec uvařené naměkko jsou pro tělo vhodnější, jak autoři učí.

Ansarina uero oua sani hominis comedant, tamen et ipsa plus sorbilia; nam et ipsa si dura fuerint, illum albumen grauiter nocet.

Husí vejce upravují lidské zdraví, avšak nejvíce při vypití, poněvadž budou-li uvařená natvrdo, jejich bílek silně škodí.

Fasianina oua bona sunt, sed meliora gallinacia.

Bažantí vejce jsou dobrá, ale slepičí jsou lepší.

Omne genus boleti graues sunt et indigesti, mussiriones uero et tuferas meliores ab aliis boletis sunt.

Všechny druhy hub jsou těžké a obtížně stravitelné, ale žampiony jsou lepší než jiné houby.

De piscium rationo, quae in his partibus sunt:

O prospěšnosti ryb, které jsou v těchto krajích:

Tructa et perca aptioris sunt ab aliis piscibus.

Pstruh a okoun jsou vhodnější než jiné ryby.

Lucius piscis et ipse bonus; opera uero, qui de ipso fit - spumeo albumen de oua sic miscat, ut modice tenerum sit quam durum et sic commixtum - non nocet.

Candát je dobrý; avšak na způsob, kterým nebude škodit - zpěň vaječný bílek a míchej tak, aby byl trochu měkčí, spíš než tvrdý, a takto smíchej.

De isoce uero quando recens fuerit, comedatur, si de plures dies fuerit, grauat stomachum; praeterea si salsi sunt, grauis sunt et malus humoris nutriunt. Cutem uero isocis ipsius quomodo frixum fuerit, peniutus non manducetur, quia grauiter nocet.

Šídlatky jezte, budou-li čerstvé. Budou-li několik dnů staré, tíží žaludek. Jsou-li nasolené, jsou těžké a živí špatné šťávy. Budou-li šídlatky smažené, jejich kůži nejezte, poněvadž těžce škodí.

Platinsis uero uel solea unum genus est. Quae bonae et congruae sunt elixae in sale et oleo. Quae etiam et infirmis satis conueniunt.

Platýz je jeden druh mořského jazyka. Jsou dobří a vhodní vaření v soli a v oleji. Hodí se k posílení zdraví.

Anguillae uero, quae in glarea aspera uel in saxosis locis nascuntur, melioris sunt quam illi, qui in limosis locis uel lutosis nascuntur. assae ita, ut cappellentur partes et sic in brido assentur, aptioris sunt quam elixae, ita, ut in salemoria tangantur, dum assant, ut magis durior fiat ipsa caro.

Úhoři, kteří žijí na hrubém štěrku nebo na skalnatých místech, jsou však lepší než ti, kteří žijí na kalných nebo bahnitých místech. ....

Trucanti illi minuti pisciunculi assi uel frixi apti sunt pro fastidio.

Trucanti, nepatrné rybičky, pečené nebo smažené jsou vhodné při nechutenství.

Tecconis dicuntur esse filii isocum. Tamen ipsi boni sunt et sanis et infirmi elixi in sale et oleo.

Dcery štik se nazývají tecconis. Jsou dobré a zdravé a vařené v soli a v oleji posilují.

De pisce cracatio caro fortior est. Sani hominis possent manducare.

Maso ryb krakatic je tuhší. Jedeno dovede léčit lidi.

Naupridas uero nec nominare nec sanis nec infirmis hominibus, quia malam carnem habent et melancolicam ita, ut grauis et malas humoris et sanguinem nigrum nutriunt et causas malas generant.

Mihule, jež má špatné maso, ani nesytí, ani nelečí ani netiší a způsobuje trudomyslnost tím, že tíží a živí škodlivé šťávy a černou krev a působí zlé pálení.

Omne uero genus piscium colnedatur recente; nam si oluerint, satis grauiter possunt nocere. Pectenis uel ostria.

Všechny druhy ryb však tepelně zpracovávejte čerstvé, protože pokud olejnatí, mohou dosti těžce škodit. Hřebenky i ústřice.

Pectenis optima caro elixi facti et assati in testo suo, et opera inde fiat; et congrui sunt et sanis et infirmis, sed tamen et ipsi, si recentis fuerint.

Maso svatojakubských škeblí je nejlepší vařené a pečené ve vlastní skořápce. A proto budiž námaha. A jsou vhodné a zdravé a posilující, ale nicméně jen budou-li čerstvé.

Ostria uero necesse habet pro desiderio permittere interdum, quia frigida sunt et fleumatica; tamen si assata fuerint, quomodo sunt clausa in testa sua, aptiora sunt. Cruda uero qui comedent, uel expondolo puro manducet, quod est callosum, et illud, quod in giro pendit, fiublatum. Ostria uero si olent et quis manducauerit, alterum ueninum opus non habet.

 

De oleribus uero malua, beta, porrus congrua sunt semper, et stiuo et hiberno, caulis uero hiemis tempore; nam stiui diebus melanconici sunt.

Ze zeleniny jsou sléz, řepa, pórek vhodné vždy a při dešti a v zimě, v zimním čase však stonek, neboť deštivé dny jsou trudomyslné.

Lactucae uno more sunt, praeterea si ad hora collectae manducantur; si autem fuerint biduo aut triduo, si forte, pro desideri accipiantur.

Saláty ztmavnou, pokud nebudou snědeny do hodiny po sebrání. Jestliže to však bude dva dny nebo tři dny, budou-li pevné, jezte je, pokud toužíte.

Intuba uero bona sunt et cruda et elixa et sanis et infirmis. Cruda uero una die exsucent ad sole et sic manducentur.

Čekanky jsou vskutku dobré syrové i vařené a léčí a posilují. Syrové je však na jeden den naložte do soli a takto jezte.

Napi boni sunt. Elixi in sale et oleo manducentur, siue cum carnibus uel laredo cocti ita, ut acetum pro sapore in coctura mittatur.

Tuříny jsou dobré. Povařené v soli a v oleji by se měly jíst vařené s masem nebo se slaninou tak, že ocet pro ochucení by měl být přidán během vaření.

Pastanacae bonae sunt bene elixae, et (in sale et oleo) comestae etiam urinas prouocant; si enim frixae comeduntur, primo in calda perdurent.

Pastiňáky jsou dobré dobře povařené (v soli a oleji) a snědené mají močopudné účinky. Pokud budou jedeny smažené, měly by hlavně zůstávat horké.

Asparagi uero satis boni sunt et domestici et agrestis et urinas prouocant, si in calda illorum apii radicem admixtam, uel finiculi radicis, coriandro modicum ad hora missum uel menta cum uino ipsa calda bibatur. et asparagi uero non debent nimium elixare, nam perdent uirtute et saporem, nisi fortioris sint, et in sale et olea comedantur.

Chřesty domácí a polní jsou dost dobré a vyvolávají močení, jestliže je v hrnci smícháte s kořenem celeru nebo kořenem fenyklu a popíjejte k tomu teplé víno s trochou čerstvého koriandru nebo máty. Chřesty však příliš dlouho nevařte, protože pokud nejsou pevné, mají špatný charakter a chuť, a upravujte je v soli a oleji.

Apium uero, coriandrum et anetum uel porriollis in omni ciborum coctura miscuntur ita, ut porri modico perdurent.

Avšak celer, koriandr a kopr nebo pažitka by měly být přimíchávány do všech vařených jídel s tím, že pažitka je vhodná vždycky.

Cocurbitas uero rariter praesumendas, quia et ipsae frigidae sunt, nisi sanis hominibus. Tamen aput nos et febricitantibus iugiter sine frigore offerimus. Delicatas cocurbitas elixas bene in sale et oleo comestas ad contemperandas febris faciunt.

Dýně by se však měly jíst jen zřídka, poněvadž jsou chladné, jestliže nejste zdraví. Ale pokud nás trápí lehká zimnice, podávejte je bez chlazení. Lahodné dýně dobře povařené ve slané vodě příjemně voní a snižují horečku.

Cucumeris enim etsi hic non sunt, tamen, quando fuerint, semen illorum, quod intus est, manducetur; congruum est praeterea ad renium uitia, sicut et semen de cucumere in aliquibus confectionibus pro renium uitia iusserunt auctoris mitti.

Okurky pokud ovšem nejsou .... Ale když přeci jen budou, žvýkejte jejich semeno, které je uvnitř. Mimo to jsou vhodné při nemocných ledvinách, stejně jako semena okurek v konfetách - lécích na nemocné ledviny doporučovaných autory knih.

Melonis uero si bene maturi fuerint, et ipsorum abintus maxime interiora cum semine quod est mixtum, melior est, quam si purum manducetur. nam si pusca, ut alii faciunt, et puleium admixtum sic comedantur, satis conuenit. nam qui uitia renium habent uel uissicae, non conuenit pusca, quia inimicum est satis aceto erudo renibus et uissicae et epati non expedit. Atriplicis olera bona sunt et sanis et infirmis.

Pokud budou melouny dobře zralé a vnitřek je vyplněn semenem, je lepší, poněvadž je jimi promíchán, jíst jej čistý, neboť pokud je sliznatý, bude vhodné jej upravit příměsí máty. Protože pro toho, kdo má zkažené ledviny a vnitřnosti, není sliznaný vhodný, poněvadž ocet je nepřítelem jemných ledvin a vnitřnosti a břicho se neuvolní. Zelené lebedy jsou dobré, léčí a mírní.

Radicis uero sanis uel fleumaticis aptae sunt, tamen ut quinque aut amplius dies collecti maturent; nam si ad hora collecta fuerint, grauare solent.

Kořeny, i sliznaté, jsou zdravé a vhodné, leč zralé a nasbírané před pěti nebo více dny, neboť budou-li nasbírány hodinu předem, obvykle tíží.

Alium bonum est et fleumaticis uel qui stomachum frigidum habent, et in uia longa maxime bonus est. Facit etiam ad aquas diuersas; qui autem uitiosus renis habent, parcius utantur.

Česnek, i sliznatý, je dobrý pro toho, kdo má studený žaludek, a na dlouhé cestě je nejlepší. Dělají se z něj také rozličné nálevy. Leč kdo nemá zdravé ledviny, měl by jej užívat střídmě.

Cepae humerosae sunt. Ascalonia uero meliora.

Cibule jsou vodnaté. Ovšem šalotka je lepší.

De legumina uero tesinas, qui de ordeo fiunt, qui scit facere, bonae sunt et sanis et febricitantibus.

O luštěninách ...

Fit etiam de hordeo opus bonum, quod nos Graeci dicimus alfita, latine uero polenta, Gothi uero barbarice fenea, magnum remedium cum uino caledo temperatum, et de ipsa re cocliar plenum et sic admixtum bene bibitur paulatim, et iuuat satis stomachum defectum et pascit.

Bude též dobrý pokrm z ječmene, který my Řekové nazýváme alfita, latinsky ovšem polenta (krupice), Gótové však po barbarsku fenea - velký lék s vínem přiměřeně teplým a dostatečně uvařený a dobře smíchaný se takto pomalu pije a dosti pomáhá při žaludečních obtížích a sytí.

Facit autem et ad desentericus mirifice cum uino puro calefactum et sic admixtum cocliar unum, et bene mixtum ieiunus accipiat, uel nocte post pullorum cantus uel quando delectatus fuerit infirmus, ita, ut, cum hoc acceperit, alio cibo continuo non accipiat, usque dum istut digerat. solemus dare de hoc ipsut febricitantibus cum aqua pura tepida non spissum, sed rarum factum. Conuenit ergo et in tempore ieiuniorum in quadragesimo accipere hoc primitus cum calda, quia et confortat stomachum et pascit.

 

Faua uero integra cocta bene et in iuscello, et in oleo, conditura uel sale melius congrua est quam illa faua fresa, quia grauat stomachum.

Boby ovšem dobře a důkladně uvařte ve vývaru a v oleji. Boby naložené do soli jsou vhodnější než čerstvé, poněvadž ty tíží žaludek.

Cicer, si bene coxerit, ut omnino liquiscat, conditum oleo et sale bonum est; etiam et renibus congruum. Si autem crudiuum fuerit, penitus nec sanis suadeo comedere, quia facit inflationis grauissimae et indegeries malas et corruptilla uentris.

Bude-li cizrna dobře rozvařená tak, že úplně teče, chutně voní a je dobře osolená, je také ledvinám vhodná. Jestliže avšak bude uvnitř syrová, nedoporučuje se ji jíst, poněvadž bude nadýmat, tížit a špatně se trávit a zkazí břicho.

Lenticula uero et ipsa bene lauata et bene elixa in aqua pura ita, ut illa prima calda fundatur et alia calda missa cum ratione, non satis, et sic coquat lente in carbonis ita, ut, cum cocta fuerint, acetum modicum mittatur pro sapore, et addatur ibi species illa, quae dicitur rusiriaco, pulueris factos quantum cocliar plenum, et spargat super lenticula, dum in foco est, et commiscat bene, tollat de foco et manducet. Tamen oportet pro sapore oleum gremiale, dum coquet in secunda aqua, mitti cocliar bonum plenum et coriandrum unum aut duos cum radicibus suis, non minutatum, sed integrum, et modicum de sale pro sapore faciendum.

 

Fasiolum bonum est, etiam siccum, ut bene coquatur.

Dobře uvařené fazole jsou dobré, i sušené.

De lauricus nisi pro desiderio non manducetur, quia satis indigestissimi sunt, et si cum aceto comeduntur.

Pokud netoužíte žvýkat vavřín, protože je dost nestravitelný, jezte ho s octem.

De oriza enim et ipsa bene cocta facit; nam si crudior fuerit, nocet. Facit enim oriza et ad desentericus, ut bene coquatur et sic comedatur, etiam et elixa in pura aqua ita, ut, quando incipit bene coquere, aqua illa exculetur, et sic mittantur lactis capruni. Et ponatur olla in carbonibus et coquat lente, ut unum corpus deueniat, ita, ut sine sale et oleo comedatur caleda, et non frigida.

 

Milium uero uel panicium ipsam rationem prope habent, quomodo et de oriza dictauimus, maxime ad desentericus; et milium in calda pura primo praeduretur, et quando incipit frangere granum, coquatur in aqua et sic lactis capruni mittantur, et sic coquant lente, quomodo de oriza diximus.

 

Lupini natura quidem calidi et fortissimi sunt, sed cocti leuioris et frigidioris sunt et egeruntur.

Vlčí boby jsou sice přirozenosti teplé a nejsilnější, ale vařené jsou slabé a studené a churaví.

Cicer album et nigrum molliunt, urinam prouocant et nutriunt, quidem id, quod in illis carnosum est; quod uero dulce fuerit, prouocat urinam et egeritur.

 

De reliqua legumina si cocta fuerint, quando necesse est comedas, nam si crudius, satis grauissime nocit. Nam faua fracta, ut superius dixi, grauat satis.

 

De lactis uero si desentericis, caprunus qui fiunt cum petras rotundas scandentis in foco, et sic missas in lacte sine foco; cum bullierint, illis cotalis sublatis de pane cocto candido et bene firmentato bucellas cappellatas et minutas in ipso lacte missas in carbonis lente: coquat, in olla tamen, nam non in aeramen; et sic cum bullierit, bucellas illas post infunderint, cum cocliar manducentur, et sic melius expedit, quia cibus iste pascit. Nam si puri lactis ipsi bibiti fuerint, contra perexunt et uix stant in corpore.

 

De lactibus uero sanis hominibus; si quis crudos lactis uult bibere, mel habeant admixtum uel uinum aut medus; et si non fuerit aliquid de istis poculis, sale mittatur modicum, et non coacolat intus in hominibus; nam si purum acceptum fuerit, aliquibus coacolat intus in epar et in stomachum et solet grauiter laedere. Si tamen, quomodo mulgitur, contra calidum bibitum fuerit, si taliter, non nocet. Tamen et ipso, si admixtum fuerit mel modicum aut uinum, melius accipitur, et si cautius uult quis facere, ut in praesentia sua uacca aut capra aut ouis mulgatur ita, ut uas illut fictile sit et bene scaldetur, ut, quomodo mulgitur, non refrigeret, sed caledum bibatur. praeterea et tisicis sic expedit: ita, dum calet, seu uaccinum seu caprunum lacte sic bibatur, et statim supinus se ponat, ut diutius circa pulmonis operetur; cum mel mixtum et calefactum sic melius iuuat.

 

Similiter et de butero recentem si acceperit tisecus, sed buter ipsum sale nec penitus non habeat. nam si habuerit sale, peius exterminat. si purum et recentem et mel modico admixtum fuerit, sit linguat cat modicum et supinus se ponat, tamen de tisecus diximus esse aptum, quos non longo tempore obtinuerit causa; nam si uulneratus fuerit pulmo, et purulenta excreant, nec illis congruum.

 

Oxygala uero Graece, quod Latine uocant melca, quod est lacte quod acetauerit, auctoris dicunt sanis hominibus esse aptum, quia non coacolat in uentre; tamen et ipsud aut mel admixtum aut, quando fuerit, oleum gremialem.

 

Caseum, quantum dicent, non solum infirmus, sed et sanus grauat, maxime epaticus uel renium uitia habentes et qui splenetici sunt, quia coacolatur in renibus, et lapidis exinde generant.

 

Caseum uero recentem et dulce, quod non sit salsum, sanis congruum est; tamen quod omnino recentem fuerit, in mel intingere bonum est.

Sýr čerstvý a sladký, a proto nesolený, je pro zdraví vhodný. Ale přestože bude zcela čerstvý, je dobré jej namáčet do medu.

Caseum uero assum uel elixum qui manducauerit, alterum uenenum opus non habet, quia exsucata alia pinguido lapidis puras efficitur; sed ne elixum, quia amissa alia pinguedine similiter ut salis deuenit. nam ut credat quis, eIixet caseum et tollat et dimittat illum refrigerare, et omnino quomodo lapis aut salis sic deuenit. Similiter et assatum intus ingressum quid potest prodesse nisi lapidis puras ingenerare?

 

Simela uero et ipsa grauis etiam sanis; pro necessitate desenteriae, qui sanguine producunt, ut illis fiat ita, ut in lactis caprunus coquat in carbonis; quomodo buter sic fiat.

 

De pomorum ratione.

O prospěšnosti ovoce.

Citonia bona et optima maxime desentericis, qui longo tempore sanguine deponunt, ita: incisa in cruce elixentur bene in uas fictile in aqua pura dulce et sic manducentur, et aliter assa, si bene sub cinere diutius fuerint, et sic manducentur cum melle: meliorem digestionem faciunt.

Citrón je dobrý a nejlepší obzvláště na úplavici, která dlouho způsobuje krvácivost: Žvýkej ho a jez křížem rozříznutý a dobře povařený v čisté oslazené vodě v hliněné nádobé a až bude rozvařený, žvýkej ho s medem, což zlepší trávení.

Mela bene matura in arbore, qui dulcia sunt, bona sunt; nam illa acida non sunt congrua, nam dulcia sanis et infirmis, et pera dulcia et bene in arbore maturata; nam dura et aceta grauiter nocent.

Melouny na stromech dobře zralé, které jsou sladké, jdou dobré, neboť kyselé nejsou vhodné, protože sladké léčí a posilují, a sbírejte sladké a dobré na stromech v pravý čas; neboť tvrdé a kyselé silně škodí.

Pruna et ipsa maturata bene et dulcia, et perseca uel duracina omnino in arbore maturata, uel ceresia aut diuersa aIia genera pomorum, si in arbore maturata fuerint, congrua sunt; si autem collecta cruda et per dies aliquos admollierint, illud ad putridinem computamus, nam non ad maturitatem, quia, dum manducantur, putredus humoris intus generant.

Švestka je dobrá zralá a sladká, a broskvoň či višeň zcela zralé na stromě, také mirabelka nebo jiné rozličné druhy ovoce jsou vhodné, když budou na stromě zrát. Pokud se však sbírají nazralé a o několik dní později než se má, budou nahnilé nebo ne zralé, pročež po jídle produkují uvnitř hnilobné šťávy.

Mora siue domestica siue saluatica maxime congrua sunt sanis et infirmis, sed et ipsa omnino matura in suo arbore aut in rubo.

Moruše domácí i lesní jsou obzvláště vhodné léčí a posilují, ale pouze zcela zralé na svém stromě nebo na keři.

Ficus bonae sunt, sed et ipsas maturas omnino.

Fíky jsou dobré, leč zcela zralé.

Castania elixa bene apta sunt uel assa; nam cruda non bene degerentur. Auellanas grauant, si in aliqua confectione cum alias species miscantur.

Kaštany jsou vhodné dobře uvařené nebo upečené, neboť syrové se nedobře tráví. Lískové ořechy tíží, pokud nejsou na konfetách smíchány s jiným druhem.

Amigdalas bonas sunt; praeterea si amarioris fuerint, epaticis congrua sunt. Sed in topida missas cortix ipsa purgetur et sic manducentur. Item et tribulata bene sine cute in melle optimo tisicis congrua sunt uel in catarro, quando incipit maturare.

Mandle jsou dobré, nebudou-li hořké, jaterníky jsou vhodné. Ale jejích kůže rozpuštěné v teplé vodě a žvýkány mají pročišťující účinky. Rovněž dobře rozdrcené bez kůže a naložené v medu jsou nejvhodnější proti kašli i kataru, když se začne včas.

Pistacia uero et ipsa bona et apta sunt.

Pistácie jsou věru dobré a vhodné.

Dactali et ipsi boni sunt, sed non frequenter, quia solent facere inflationem et capitis dolorem, si satis comesti fuerint.

Datle jsou dobré, ale ne často, protože způsobí oteklost tváří a bolest hlavy, pokud jich bude snědeno mnoho.

Carecas bonas et aptas, praeterea ad catarrum incipiente ita, ut diutius in ore masticentur, et quibus faucis exasperantur et qui raucam uocem habent, bonas sunt manducare.

Plody rakytníku jsou dobré a vhodné. Když se v ústech déle požvýkají, předcházejí začínajícímu kataru. A pro ty, jež bude dráždit v krku, a budou chraptět, jsou dobré rozžvýkané.

Uua passa similiter ipso genere de uuas dulcis et albas. umfacium de uua cruda fit.

Obdobně pokrmy z vinných hroznů se připravují z hroznů sladkých a bílých. Čerstvé hrozny mají projímavý účinek.