Jdi na obsah Jdi na menu
 


vzor - Sanitační řád

 

Obchod ovoce zelenina
Provozní, hygienický a sanitační řád
Provozovatel: ………….
Orgán ochrany veřejného zdraví: Krajská hygienická stanice ………
Platnost od: ……………
Jednotný řád byl vypracován v souladu se zněním zákona č. 258/2000
Sb. A Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č 137/2004 Sb. O hygienických
požadavcích na stravovací služby a o zásadách hygieny při činnostech
epidemiologicky závažných.
1.Provozní údaje
Název a adresa: ……………….
Provozovny: ………………….
Charakter provozovny: Prodej
Objednatel řízení: Komerce
Vedoucí provozovny: ……………………….
Struktura provozu: Nákup a prodej
Nabytí zboží, výrobků: -na základě řádných dokladů od
dodavatelů
Časové rozlišení provozu: průběžně od ……… do ……….. hod.
Provozní a sanitární řád
1.
Prodejní doba: od ……….. hod. do ………… hod.
včetně sobot a nedělí
Pers. Obsazení : do ……… osob
Rozsah nabídky : odpovídá smluvním závazkům, nabídce zboží,
technickým a hygienickým podmínkám provozu
Systém prodeje : obslužný
*
2. Nakládání s odpady:
  • směsný komunální odpad – ………………………………………………
  • organický odpad - ….smlouva o prodeji zbytků …………………………
…………………………………………………………………………………
*
3. Správná hygienická a výrobní praxe se řídí
Obecně závaznými předpisy, zejména :
·zákonem o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb.
·vyhláškou č. 137/2004 Sb. Ministerstva zdravotnictví o hygienických
požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní provozní
hygieny při činnostech epidemiologicky závažných
·nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 852/2004
2.
Sanitační plán
  1. Úklid a běžná ochranná dezinfekce
·Úklid všech pracovišť, prostor, strojního vybavení a dopravních prostředků se provádí
průběžně za použití mycích, případně desinfekčních prostředků podle povahy technologického procesu s cílem předcházet a zamezit vzniku otrav z pokrmů, infekčním
onemocněníma výskytu nežádoucí fauny.
·Smí být použito jen přípravků schválených pro potravinářské účely a to v nezbytné
koncentraci a za podmínek stanovených výrobcem.
·Ke všem druhům používaných mycích a desinfekčních prostředků musí být k dispozici
“bezpečnostní listy“ s jejichž obsahem byli zaměstnanci prokazatelně seznámeni.
·Je zakázáno přelévat mycí a desinfekční prostředky nebo jejich roztoky do obalů-lahví od
potravinářského zboží-nápojů.
·Při práci s mycími a desinfekčními prostředky je nezbytné používat výrobcem stanovených
ochranných pracovních prostředků a pomůcek.
·Po celou provozní dobu musí být zajištěn přívod teplé pitné vody, která má v místě odběru
teplotu nejméně +45oC
·Úklidové pomůcky určené k hrubému úklidu musí být odlišné (barevně) a odděleně uloženy
od pomůcek užívaných na čištění pracovních ploch a zařízení přicházející do přímého
styku s potravinami.
  1. Speciální ochranná desinfekce, dezinsekce, deratizace (dále jen DDD)
·Tyto úkony jsou zásadně prováděny pouze smluvními osobami, nebo firmami odborně
způsobilými pro tuto činnost.
·O provedení DDD jsou na provozovně vedeny záznamy ve vázaném sešitu
s uvedením: data, druhu úkonu, použitých prostředcích, počtu návnad, názvu
a IČO provádějícího subjektu.
·Místa, kde byly návnady položeny jsou viditelně označena pořadovým číslem.
3.Druhy úklidu
a)průběžný: -zajišťován zaměstnanci jednotlivých pracovních úseků po skončení činnosti
b)periodický: -zajišťován podle rozpisu pro delší časový úsek
c)velký: -minimálně jedenkrát za pololetí po skončení stravování, vhodné spojit
se speciální ochrannou dezinfekcí, dezinsekcí a deratizací
d)mimořádný: -například při podezření na výskyt přenosného onemocnění,
(ochranný) zvýšeném provozu nebo znečištění prostředí
e)roční údržba -v období sdruženého volna – bílení, malování
3.
Úklid a jiné úkony vycházející z potřeb provozu
4. Časový plán úklidu (mytí) osahuje :
Místo zařízení inventář odpovědný pracovník
Prodejní prostory technologie, vybavení prodavač
Skladové prostory regály prodavač
Technické a výrobní prostory
·průběžný a denní úklid:
mytí nejméně jedenkrát denně, případně průběžně po použití, znečištění: podlahové plochy,
pracovní plochy, obklady, dvéře, zásuvky a skříňky pracovních stolů, technologické pomůcky
a vybavení, použité náčiní, sociální a hygienická zařízení, manipulační prostory,
vitríny, lednice a chladící zařízení, odpadové nádoby vč. desinfekce
·periodický úklid:
2x týdně zařízení pokladny a málo používané technologie
1x týdně parapety, celkově obklady stěn, lednice vč. odmražení,
úklid pod běžně neodstavovaným zařízením
1x za dva celkový úklid regálů, skladovacích prostor
týdny vč. desinfekce
·velký a mimořádný úklid zahrnuje prvky výše popsaných činností
5. Provádění dezinfekce
Základní prostředek ředění expozice znak
Chloramin B dle návodu 0,5% 2 min. Chx
Chloramin B dtto 2,0% 30 min. Ch 2
Chloramin B dtto 5,0% 30 min. Ch 5
Savo dtto 2,0% 2 min. SA
4.
Dezinfikovaná místa cyklus znak odpovědnost
WC vč. Mís a držadel denně Ch 2
splachovačů, umyvadla,
podlahy, dlaždice, kliky dveří, denně Ch 5
sklad odpadu a odpadové nádoby
kanálky po dokončení práce Ch 5
pracovní náčiní po použití SA
náčiní ruční a strojní
přípravny, pracovní plochy denně SA
Všechna umyvadla v provozovně jsou opatřena dávkovači s mýdlem
a dezinfekcí, je používáno jednorázových ručníků.
Řád musí být k dispozici k běžnému nahlédnutí.
Jednotlivé druhy úklidu zajišťuje pracovník pověřený vedoucím provozovny.
Garantem za dodržování správné hygienické a výrobní praxe je vedoucí provozovny.
Zpracovala vedoucí provozovny: ………………..
_______________
(čitelný podpis)
Dne: ……………
5.